Kalendarium

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 80226
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Zasady obowiazujące w przedszkolu

Procedura dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu
w Przedszkolu nr 130 im.”Bolka i Lolka” we Wrocławiu.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
 6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 630 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo schodzenia i rozchodzenia się dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący. Nauczyciel przekazujący dzieci informuje nauczyciela dyżurującego o ilości przekazanych dzieci.
 7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).
 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
 9. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pracownicy przedszkola zatrzymują dziecko w przedszkolu, powiadamiają o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych lub braku drugiego rodzica powiadamiają Policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 10. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – wywieszone są na tablicy ogłoszeń.
 11. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 12. Punktualnie od godz. 730 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 13. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
 14. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 15. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.
 16. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 17. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 18. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 19. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 20. Codziennie rano dozorca ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Dozorca musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 21. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 22. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 23. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 24. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają (dzieci młodsze ustawiają się w „pociąg”).
 25. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść.
 26. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola.
 27. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
 28. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 29. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 30. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy (woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 31. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

-        zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;

-        zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

-        podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

-        zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.

 1. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej w przedszkolu.

Ustalona procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wrocław, 18.10. 2012 r.

         Wrocław, 10.11.2014

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA

Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

 

 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – rozdział 2.

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art.33 ust.1 pkt1.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz 69).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 i z 2005 r. Nr 41, poz. 386).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.  U. z 2012 r., poz. 977).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

 Cele procedury:

- Udoskonalenie i usprawnienie oddziaływań wychowawczych w sytuacjach trudnych.

- Wskazanie działań profilaktycznych, naprawczo – wyrównawczych i terapeutycznych.

- Zapobieganie powtarzaniu się i utrwalaniu zachowań niepożądanych poprzez rozwinięcie

  działań profilaktycznych.

- Tworzenie warunków zaspokajających potrzeby bezpieczeństwa.

- Pomoc w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami.

- Eliminacja negatywnego obrazu siebie u dziecka.

- Umacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości.

- Opracowanie systemu motywacyjnego, mającego na celu zachęcenie do zmiany zachowań.

- Wypracowanie zasad postępowania w przypadku zachowań niepożądanych.

- Ustalenie sposobów współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka.

Procedura postępowania nauczyciela:

 

 1. W momencie pojawienia się trudności wychowawczych, nauczyciel dokonuje obserwacji pogłębionej dziecka oraz diagnozuje jego sytuację rodzinną.

Przegląda szczegółowo dokumentację dziecka (kartę zapisu do przedszkola,

kartę informacyjną, opinie oraz orzeczenia psychologiczne i medyczne).

 1. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze, mające na celu eliminację trudności oraz rozwiązanie problemów dziecka:

- ustalenie stałych i niezmiennych zasad i norm przebywania w grupie, konsekwentne   

  ich przestrzeganie;

- reagowanie natychmiast na niewłaściwe zachowania;

- przeprowadzanie rozmów z dzieckiem;

- odnalezienie i wzmacnianie dobrych stron dziecka, aby mogło odczuwać korzyści,

  gdy zachowuje się właściwie, chwalenie dziecka z najdrobniejsze sukcesy;

- wprowadzenie systemu motywacyjnego dla całej grupy;

- zachęcanie do podejmowania wysiłku i przezwyciężania trudności;

- wykorzystanie metod relaksacji i dramy.

 1. Nauczyciel nawiązuje kontakt z rodzicami, informuje ich o istniejących trudnościach, pozyskuje dodatkowe informacje o sytuacji rodzinnej wychowanka.

Nawiązuje stałą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy z dzieckiem poprzez:

- prowadzenie konsultacji;

- wskazanie odpowiadającej problemowi literatury;

- zapoznanie z propozycją odpowiednich zabaw i ćwiczeń;

- przekazanie wiedzy na temat instytucji wspierających rodzinę;

- bieżące informowanie i rozmowy o przebiegu pracy z dzieckiem.

Wszelkie obustronne kontakty z rodzicami na temat zachowań dziecka są na bieżąco odnotowywane w zeszycie kontaktów z rodzicami.

4.   Nauczyciel wymienia spostrzeżenia z innymi pedagogami, którzy pracują w danej grupie. Może także zgłosić problem do psychologa zatrudnionego w placówce, który za zgodą rodziców dokonuje obserwacji dziecka i formułuje środki zaradcze do dalszego postępowania. Nauczyciel wspólnie z pedagogami i psychologiem ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca od momentu dostrzeżenia problemu.

5.   Nauczyciel zgłasza problem wicedyrektorowi do spraw przedszkola i przekazuje plan działań wychowawczych do zatwierdzenia.

6.   Nauczyciel zapoznaje rodziców z planem działania. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych, jednocześnie zobowiązując się do rzetelnej współpracy.

7.   Nauczyciel wprowadza opracowany plan działania do pracy z dzieckiem.

Na bieżąco prowadzi działania kompensacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne, włączając także do pracy z dzieckiem specjalistów z przedszkola.

Dokonuje także obserwacji dziecka w związku z wprowadzonymi ujednoliconymi oddziaływaniami dom – przedszkole.

Może także konsultować się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 1. Nauczyciel występuje do rodzica z prośbą o przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dokładnie informując rodzica o znaczeniu opinii
  w dalszej edukacji i rozwoju dziecka.

9.  Podejmowanie działań w oparciu o wnioski i wskazania do dalszej pracy zawarte

w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

10. W przypadku pojawiających się trudności, związanych ze współpracą z rodzicami,
czy też jej brakiem, wicedyrektor do spraw przedszkola przeprowadza rozmowę
z rodzicami w obecności nauczycieli prowadzących grupę (może być obecny także psycholog) i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.

 1. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zaznajamia   członków Rady o istniejącym problemie i przedstawia podjęte działania.

12. W wypadku, kiedy rodzic nie wyraża zgody na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz nie wykazuje chęci jakiejkolwiek współpracy z placówką,
przy problemie dotyczącym dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego faktu niewydolności wychowawczej rodziny.