Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedury

Procedury

 1. Rozmowa z uczniem i ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.
 2. Telefoniczne poinformowanie rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie najbliższej jednostki policji.
 4. Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałej sytuacji kierownika świetlicy (pod jego nieobecność Dyrektora szkoły).
 5. Rozmowa na temat punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
 6. Poinformowanie o podjętych krokach; dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i kuratora społecznego/jeśli nad rodziną sprawuje opiekę kurator/.
 7. W przypadku notorycznego odbioru dziecka po godzinach pracy świetlicy, oraz wyczerpania wszystkich możliwych sposobów porozumienia w tej kwestii, uczeń zostaje skreślony z listy świetlicy.

 

  Procedura postepowania w przypadku odbierania ucznia przez osobę pod wpływem  

  alkoholu lub środków odurzających

  1. Spisać notatkę służbową.
  2. Powiadomić: kierownika świetlicy lub Dyrektora szkoły, pedagoga.
  3. Jeżeli istnieje możliwość zawiadomić innych opiekunów, w celu odebrania dziecka.
  4. W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka wezwać policję.
  5. O zaistniałej sytuacji powiadomić wychowawcę klasy i kuratora, jeżeli nad rodziną sprawuje opiekę kurator.

   

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Podstawa prawna

 • Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

O przyjęciu dziecka do  świetlicy szkolnej decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły

komisja kwalifikacyjna w składzie:  kierownik  świetlicy, pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy , która na podstawie kart zgłoszeniowych rozpatruje wnioski wg ustalonych kryteriów. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 0-III. Liczbę przyjętych uczniów określa limit miejsc w świetlicy / uzależniony od liczby etatów nauczycieli świetlicy/.

Kryteria naboru dzieci do świetlicy szkolnej :

 

         1.   dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo

         2.   dzieci pracujących zawodowo obojga  rodziców

         3.   dzieci z rodzin zastępczych

         4.   uczniowie  kl. I-III, oczekujący na zajęcia dodatkowe przed  i po lekcjach

         5.   w przypadkach spełnienia wymaganych kryteriów o przyjęciu dziecka decyduje 

               kolejność złożenia kompletnych wniosków

 

    wrzesień 2016

 

 

Piątek, 2018-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka