Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do klas pierwszych

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/15

 

1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego obowiązkowo rozpoczynają dzieci siedmioletnie – urodzone w roku 2007 oraz dzieci sześcioletnie, ale urodzone
w pierwszym półroczu roku 2008 – tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

W roku szkolnym 2014/2015, dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Dziecko, urodzone w drugim półroczu roku 2008, które nie rozpocznie w roku szkolnym 2014/2015 spełniania obowiązku szkolnego,  jest zobowiązane do kontynuowania przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od dnia 1 września 2015 r. realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają wszystkie siedmiolatki – a więc dzieci urodzone od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015, a także wszystkie dzieci sześcioletnie – a więc urodzone w roku 2009 – niezależnie od miesiąca urodzenia.

Jeżeli rodzice dziecka pięcioletniego wyrażą wolę rozpoczęcia edukacji szkolnej, to w tym przypadku podjęcie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor – po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko pięcioletnie będzie mogło rozpocząć edukację szkolą od dnia 1 września 2014 r.

 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.1, są obowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

b) zapewnienia regularnego uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych

 

3. Decyzję odroczenia obowiązku szkolnego dziecka objętego takim obowiązkiem  podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Zezwolenie, o którym mowa może być wydane, jeżeli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
o których mowa w art. 16 ust. 11 ustawy.

Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

 

5. O przyjęciu dziecka do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego,
w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci
zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, którzy są przyjmowani z urzędu.

6. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w punkcie 5, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Przepisy rekrutacyjne stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom, o których mowa, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Deklaracja nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa:

 • można wybrać maksymalnie 4 szkoły (w tym szkołę obwodową), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
 • wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem (jeśli rodzic/opiekun prawny wybrał ją na wcześniejszym
  niż czwarte miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu)
  • kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  • kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
  • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
  • kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami
  • dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęte
   do swojej szkoły obwodowej
  • w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej
   niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu spełniania obowiązku szkolnego

Potwierdzenie woli nauki w klasie I w szkole podstawowej innej
niż obwodowa:

 • warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie, w określonym terminie, przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
 • w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wymogu, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole

9. Kryteria rekrutacyjne i wartości punktowe:

L.p.

Kryteria

Wartość punktowa

1

Dziecko zamieszkujące* w obwodzie szkoły

1000

2

Dziecko zamieszkujące* we Wrocławiu

200

3

Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I

400

4

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej**

50

5

Dziecko posiadające rodzeństwo
w wybranej szkole lub przedszkolu
w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

(nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2013/2014 edukację w szkole lub przedszkolu)

dwoje
lub więcej rodzeństwa

22

jedno rodzeństwo

21

6

Dziecko posiadające rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I          w tej samej szkole

dwoje
lub więcej rodzeństwa

11

jedno rodzeństwo

10

7

Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 18 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym***

dwoje
lub więcej rodzeństwa

3

jedno rodzeństwo

2

Kryteria  wybrane przez szkołę

 

8

Dzieci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru innej szkoły podstawowej****

1

9

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły ****

1

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania*.

Jest to:

- zameldowanie stałe

- lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r.

- lub zamieszkanie na podstawie oświadczenia potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej

Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria:

-          ** dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

-          *** oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie

-          **** oświadczenie o spełnieniu danego kryterium

10. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów.

rekrutacja elektroniczna

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek do WED (dotyczy wyłącznie kandydatów
do oddziałów integracyjnych)

11.03 – 21.03.2014 r.

Wygenerować elektronicznie wniosek i wybrać szkoły

11.03 – 21.03.2014 r.          do godz. 15.00

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowany wniosek, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi dokumentami

02.04.2014 r.

od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

do 04.04.2014 r.

 do godz.15.00

Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

08.04.2014 r.

 od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole

lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Niezwłocznie

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca

 

Od dnia 08.04.2014 r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach szkół

29.08.2014r.

Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy

11. Po I etapie rekrutacji na wniosek rodziców do szkoły mogą być przyjmowane dzieci spoza obwodu, jeżeli w danej klasie są miejsca i za powiadomieniem szkoły macierzystej. Drugi etap rekrutacji przebiega według następujących kryteriów:

a) dzieci, których rodzice, opiekunowie prawni pracują w rejonie szkoły

b) absolwenci Przedszkola nr 130

d) rodzeństwo uczniów naszej szkoły

e) dzieci pracowników szkoły

 

f) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, spełniające więcej niż jedno kryterium.

W szczególnych przypadkach Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły
bez względu na kryteria.

 

18  marca 2014 roku

godz.     8.00- 12.00 - pedagog szkolny             s. 22

godz.   10.00- 11.30 - kierownik świetlicy          świetlica

godz.   14.00- 16.00 - wicedyrektor                   s.107

19  marca 2014 roku

godz.     9.00- 11.00 - wicedyrektor                  s. 107

godz.   11.00- 14.00 - psycholog szkolny          s. 22

godz.   15.00- 17.00 – kierownik świetlicy         s. świetlica

20  marca 2014 roku

godz.    8.00- 11.00 - psycholog szkolny           s. 22

godz.  14.00- 16.00 - wicedyrektor                   s. 107

28.02.2014

Sierpień
pnwtsrczptsond
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Wtorek, 2018-08-14

Imieniny: Alfreda, Maksymiliana

Wakacje najlepiej spędzać?