Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Organizacja pracy świetlicy

 

1)  Świetlica czynna jest w godzinach  6.30-17.00

 

2)  Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od

momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby

uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00.

 

3)  Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz.6.30.

a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem rodzica i  dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.

 

4)  Uczniowie  na lekcje wychodzą zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 

5)  Na zajęcia dodatkowe (lekcje języków obcych, gimnastykę korekcyjną, zajęcia

     kompensacyjno - korekcyjne, zajęcia SKS i inne) uczniowie wychodzą według 

     harmonogramu dostarczonego przez prowadzących;

 

6)  Dzieci korzystające z obiadów są prowadzone do stołówki pod  opieką wychowawcy.

 

7)  Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni / lub osoby przez

nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy

zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie

wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mają

ukończony 7 rok życia.

 

8)  O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie

dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą  powiadomić

wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez tego upoważnienia

dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

9)   Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych

zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego

zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego

wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.

 

10)   W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz

gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,

psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –

możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

 

11)   Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w

przypadku, gdy opiekunowie/rodzice dziecka nie przestrzegają regulaminu

świetlicy.

 

12)   W świetlicy stosuje się nagrody:

 *   pochwała przed grupą;

 *   wpis pochwały do zeszytu korespondencji ucznia;

 *   powiadomienie wychowawcy klasy o nienagannym zachowaniu się ucznia;

 *   pełnienie określonej funkcji w świetlicy szkolnej;

 *   nagroda w postaci słodkiego upominku.

 

13)    W świetlicy stosuje się kary:

 *   upomnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy szkolnej;

 *   powiadomienie rodziców (opiekunów) ustnie lub przez wpis do zeszytu korespondencji

     ucznia;

 *  powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego o niewłaściwym zachowaniu ucznia

 

14)    Świetlica realizuje swoje zadania wg planu pracy opiekuńczo-wychowawczej

świetlicy

 

15)    Dokumentacja świetlicy:

*  roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej;

*  miesięczny rozkład zajęć;

*  dzienniki zajęć prowadzone przez wychowawców;

*  karty zgłoszeń uczniów do świetlicy

*  zeszyt informacji od rodziców w sprawie wyjść i odbierania dzieci

 

 wrzesień 2016

 

 

Piątek, 2018-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka