Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej nr 10 we Wrocławiu.

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

I.  Podstawowym celem świetlicy szkolnej, jest zapewnienie dzieciom, zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej im bezpieczny pobyt w szkole przed  i  po zajęciach lekcyjnych.

II.  Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1)        prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u dzieci  

     właściwych postaw prospołecznych i nawyków kulturalnego zachowania się;

2)      odkrywanie i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań  i uzdolnień uczniów;

3)      umożliwienie odrabiania zadań domowych, zapewnienie dogodnych warunków do pracy umysłowej, udzielanie pomocy, wspieranie uczniów mających trudności edukacyjne, wdrażanie wychowanków do samodzielności;

4)      organizowanie zajęć rekreacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczo -  wychowawczych, mających na celu wdrażanie dzieci do samodzielnego i ciekawego organizowania i spędzania czasu wolnego, kulturalnej rozrywki, rekreacji i aktywności z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych  a także ich możliwości psychofizycznych,  takich jak:

*       gry i zabawy integracyjne, ćwiczenia ruchowe z elementami kinezjologii edukacyjnej;

*       zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek, zabawy rytmiczno-ruchowe)

*      zajęcia plastyczno-techniczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik  plastycznych) 

*       zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym i placu zabaw ( gry  i  zabawy ruchowe, gry zręcznościowe)

*       codzienne zajęcia czytelnicze - ,,Cała Polska czyta dzieciom”

*      zajęcia komputerowe w pracowni informatycznej

*     korzystanie ze sprzętu audiowizualnego .

7)  prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, celem rozwiązywania ewentualnych trudności wychowawczych oraz wypracowania wspólnych, jednolitych strategii oddziaływań.

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1)  Świetlica czynna jest w godzinach  6.30-17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole.

2)  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

3)  Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy, do momentu odebrania go przez osoby uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00.

4) Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz.6.30 a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem rodzica i  dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.

5)  Uczniowie  na lekcje wychodzą zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

6) Na zajęcia dodatkowe (lekcje języków obcych, gimnastykę korekcyjną, zajęcia 

     kompensacyjno - korekcyjne, zajęcia SKS i inne) uczniowie wychodzą według 

     harmonogramu dostarczonego przez prowadzących i pod ich opieką.

7)  Dzieci korzystające z obiadów są prowadzone do stołówki pod  opieką wychowawcy.

8)  Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

9)  Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni / lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mają ukończony 7 rok życia.

10) Dziecko nie może opuścić samodzielnie świetlicy po informacji telefonicznej od rodziców/opiekunów/

11)  O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą  powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez tego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

12) Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad / tzw. Kodeksu Świetliczaka /, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy i szkoły. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.

13) Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, wyjściu ze świetlicy.

14) Dzieci mają możliwość, podczas pobytu w świetlicy, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz automatu tylko podczas przerw i na wyraźną zgodę wychowawcy świetlicy.

15)  W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

16)   Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy opiekunowie/rodzice dziecka nie przestrzegają regulaminu

świetlicy.

17) Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty dziecka przyniesione z domu / zabawki, telefony itp. /

18)   W świetlicy stosuje się nagrody:

 *   pochwała przed grupą;

 *   wpis pochwały do zeszytu korespondencji ucznia;

 *   powiadomienie wychowawcy klasy o nienagannym zachowaniu się ucznia;

 *   pełnienie określonej funkcji w świetlicy szkolnej;

 *   nagroda w postaci drobnego upominku.

19)    W świetlicy stosuje się kary:

 *   upomnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy szkolnej;

 * powiadomienie rodziców (opiekunów) ustnie lub przez wpis do zeszytu korespondencji ucznia;

* powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego o niewłaściwym zachowaniu ucznia

20)   Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

21)    Dokumentacja świetlicy:

*  roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej;

*  dzienniki zajęć prowadzone przez wychowawców;

*  karty zgłoszeń uczniów do świetlicy

*  zeszyt informacji od rodziców w sprawie wyjść i odbierania dzieci

 

                                                                             Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

                                                     i przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016

ZAŁĄCZNIKI

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POZOSTANIA DZIECKA W ŚWIETLICY PO GODZINACH PRACY

1)        Rozmowa z uczniem i ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.

2)      Telefoniczne poinformowanie rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka.

3)      W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie najbliższej jednostki policji.

4)      Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałej sytuacji kierownika świetlicy (pod jego nieobecność Dyrektora szkoły).

5)      Oczekiwanie na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny lub opiekuna.

6)      Rozmowa na temat punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.

7)      Poinformowanie o podjętych krokach; dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i kuratora społecznego/jeśli nad rodziną sprawuje opiekę kurator/.

8)      W przypadku notorycznego odbioru dziecka po godzinach pracy świetlicy, oraz wyczerpania wszystkich możliwych sposobów porozumienia w tej kwestii, uczeń zostaje skreślony z listy świetlicy.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KIEDY UCZNIA ODBIERA OSOBA NIETRZEŹWA  LUB BĘDĄCA  POD  WPŁYWEM  ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

1)        Spisać notatkę służbową.

2)      Powiadomić: kierownika świetlicy lub Dyrektora szkoły, pedagoga.

3)      Jeżeli istnieje możliwość zawiadomić innych opiekunów, w celu odebrania dziecka.

4)      W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka wezwać policję.

5)      O zaistniałej sytuacji powiadomić wychowawcę klasy i kuratora, jeżeli nad rodziną sprawuje opiekę kurator.

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 r. w sprawie rodzajów organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 41/94)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 67 ust. 1 pkt 3
 • Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

O przyjęciu dziecka do  świetlicy szkolnej decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja kwalifikacyjna w składzie:  kierownik  świetlicy, pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy , która na podstawie kart zgłoszeniowych rozpatruje wnioski wg ustalonych kryteriów. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III.

Kryteria naboru dzieci do świetlicy szkolnej :

  1. dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo
  2. dzieci pracujących zawodowo obojga  rodziców
  3. dzieci z rodzin zastępczych
  4. uczniowie  kl. I-III, oczekujący na zajęcia dodatkowe przed  i po lekcjach
  5. uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii

 

wrzesień 2016