Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 82005
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 130 IM. ”BOLKA I LOLKA” we WROCŁAWIU

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. -€“ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)

 

 

 1. Wstęp.
 2. Zakres działania Rady Rodziców.
 3. Organy Rady Rodziców, ich kompetencje i sposób powoływania.
 4. Działalność finansowa.

 

 1. I.                    Wstęp
 1. W przedszkolu może działać rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i wychowanków.
 2. Udział rodziców powinien przyczyniać  się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki, dbania o harmonijny rozwój małego dziecka, przygotowania młodego pokolenia do życia w przyszłości, w wartościach uniwersalnych: takich jak dobro, piękno, przyjaźń.
 3. Rada Rodziców jest organizacją działającą w obrębie Przedszkola nr 130 im. „Bolka i Lolka” we Wrocławiu. Organizacja ta jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, wicedyrektorem ds. przedszkola, Radą Pedagogiczną, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzacym oraz innymi instytucjami jak np. Rada Osiedla.
 4. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie szeroko rozumianego wychowanioa, opieki i kształcenia.
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzacego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 

 1. II.                  Zakres działania Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców działa wyłącznie na podstawie tego regulaminu.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
 2. Do zadań Rady Rodziców należy:

a)współudział w planowaniu pracy przedszkolab)    

b)pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola

c) współpraca ze środowiskiem lokalnym

d)organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym w szczególności wychowania w wartościach uniwersalnych przygotowując jednocześnie małe  dziecka do życia w przyszłości

e) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola, zwłaszcza  na działalność opiekuńczo- wychowawczą oraz na rzecz dzieci potrzebujących pomocy finansowej

III. Organy Rady Rodziców, ich kompetencje i sposób powoływania

 

1. Rodzice współdziałają  z przedszkolem za pośrednictwem Rady Rodziców  powołanej z ogółu rodziców.

 

2. Organy Rady Rodziców

    a) Zarząd rady rodziców:

        - przewodniczący

        - skarbnik

        - komisja rewizyjna

        - członkowie

 

3. Na zebraniu rodziców, w tajnych wyborach  wyłanianych zostaje co najmniej 7 przedstawicieli rodziców wychowanków przedszkola.

 

4. W wyborach, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

 

5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku Szkolnym.

 

6. Skład zarządu w szczególności :

    a) wspiera działania na rzecz  szeroko rozumianego rozwoju przedszkola

- w zakresie żywienia wychowanków

- wzbogacania, wspierania nauczycieli w organizowaniu bogatych ofert edukacyjnych

- wspieraniu kierunków pracy przedszkola

-współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wychowanków

 

7. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie  całokształtem prac Rady, a przede wszystkim:

- opracowanie planu  działalności i planu finansowego na dany rok szkolny-

  przedstawienie go do zatwierdzenia całej Radzie

- zwoływanie i prowadzenie obrad rady

- współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady , włączenie ich do realizacji planu

- kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą Rady

- przekazywanie opinii i postulatów rodziców – dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej

- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

 

  8.  Zadaniem skarbnika   jest prowadzenie  całokształtu działalności finansowo- gospodarczej   Rady Rodziców poprzez :

- nadzór nad realizacją wydatków zgodnie z planem finansowym

- zbieranie składek od rodziców

- prawidłowe prowadzenie  dokumentacji księgowej ( dochody- wydatki).

- prowadzenie rejestru dobrowolnych  wpłat rodziców na drukach KP oraz w zestawieniu zbiorczym.

 

9. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działań  wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych. Wysokość składki jest ustalona na ogólnym zebraniu rodziców i zostaje zatwierdzona większością głosów obecnych na zebraniu . Dodatkowo rodzice potwierdzają  deklarowaną  kwotę  na rzecz Rady Rodziców na piśmie, składając jednocześnie własnoręczny podpis.

 

10. Rada Rodziców  może gromadzić  dodatkowe fundusze  poprzez organizowanie między innymi: np. aukcji prac dziecięcych, kiermaszy, itp / rejestrując dochody drukiem KP./

 

11. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzić kontrolę półroczną i roczną przychodów i wydatków oraz prawidłowości ich rejestrowania. W szczególnych przypadkach zgłoszonych przez rodziców przeprowadza się  dodatkową kontrolę .

Sprawozdanie z prac komisji Rewizyjnej oraz działalności rady Rodziców powinno być podane do wiadomości ogółu rodziców, w formie dowolnej np. na zebraniu ogólnym rodziców czy też na tablicy informacyjnej Rady Rodziców.

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

Zmiany w składzie zarządu odbywają się w czasie pierwszych spotkań Rady Rodziców w miesiącu wrześniu.

 

IV. Działalność finansowa

 

 

12. Działalność  finansowo – gospodarcza prowadzona jest w zakresie prac Rady Rodziców

- fundusz Rady Rodziców powstaje ze składek rodziców  i dochodów z własnej działalności, z datków różnych instytucji

- środki Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z uchwalonym planem finansowym/ preliminarzem przychodów i wydatków