Kalendarium

Piątek, 2017-09-22

Imieniny: Maury, Milany

Statystyki

  • Odwiedziny: 57963
  • Do końca roku: 100 dni
  • Do wakacji: 273 dni
Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

CZĘŚĆ II
 
PRZEDSZKOLE
 
 
Rozdział 1
 
Informacje ogólne
 
1. Przedszkole nr 130 jest przedszkolem publicznym. Jego pełna nazwa brzmi: Przedszkole nr 130 im." Bolka i Lolka " 51-354 Wrocław ul. Inflancka 13

2. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora Zespołu z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

3. Wysokość opłat z tytułu usług świadczonych przez przedszkole przekraczających podstawy programowe, określa organ prowadzący.

4. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowych.
 
 
Rozdział 2
 
Cele i zadania przedszkola
 
1. Realizowanie celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie w godzinach 7:00 – 12:00.
 2
3. Prowadzenie współpracy z rodzicami wspomagającej w wychowywanie dzieci i przygotowanie ich do nauki w szkole. 4. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 5. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 6. Diagnozowanie osiągnięć i trudności wychowanków, a w miarę potrzeb za zgodą rodziców zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i medycznej.
 
 
Rozdział 3
 
Organa przedszkola
 
1. Dyrektor 

1.1 Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

b) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym - ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie

c) przyznawania nagród

d) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola 

e) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

f) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji

g) sprawowania nadzoru pedagogicznego

h) kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola 

2.Rada Pedagogiczna.

2.1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie planowania i organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady.

2.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 3
2.4. Rada Pedagogiczna organizuje wewnętrzne samokształcenie i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.

2.5. Rada Pedagogiczna okresowo analizuje wychowanie i opiekę oraz warunki materialne placówki.

2.6. Rada Pedagogiczna zatwierdza roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej. 2.7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu w części dotyczącej przedszkola i projekt jego zmian.

2.8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

2.10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji  wice dyrektora d/s przedszkola.

2.11. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w             listopadzie  w związku z podsumowaniem obserwacji wstępnej wychowanków, w połowie               i po zakończeniu roku szkolnego, oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być            organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy            dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady            pedagogicznej. 

2.12.  Rada Pedagogiczna Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły wybiera            wspólnie w głosowaniu tajnym swego przedstawiciela do   Komisji Konkursowej             konkursu na Dyrektora zespołu. 

2.13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania              spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra               osobiste  wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników             przedszkola     3. Rada Rodziców. 3.1. Rada Rodziców współdziała w realizacji zadań rocznego planu pracy i programu wychowania. 3.2. Rada Rodziców pomaga w doskonaleniu organizacji pracy przedszkola. 3.3. Rada Rodziców działa zgodnie z własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
 4
3.4. Powoływanie Rady Rodziców zależne jest od woli wszystkich rodziców .Wybór członków dokonywany jest podczas zebrania ogólnego wszystkich rodziców w miesiącu wrześniu.

3.5. Rodzice mają prawo do :

a) wyrażanie opinii na temat pracy przedszkola 

b)  uczestnictwa w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgadniania dalszych kierunków pracy w danej grupie dziecięcej.

3.6. Spotkania z rodzicami nie mogą odbywać  się rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
 
 
 
Rozdział 4
 
Organizacja przedszkola
 
1. Czas pracy przedszkola określa się na nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 10,5 godziny dziennie.      

a) Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka z przedszkola w godzinach pracy placówki.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.      

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3 lat - około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 4-6 lat - około 30 minut.

c) ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji minimum 5        godzinnej podstawy programowej.

4. Termin przerw wakacyjnych w pracy placówki ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. o terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 5
5.  W okresie przerwy wakacyjnej zapewnia się opiekę dzieciom potrzebującym w przedszkolu zastępczym. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci rodziców pracujących oraz dzieci z innych placówek.

6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

7. uchylony

8. uchylony

9. uchylony

10. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni uregulować do 15 dnia każdego miesiąca. 

11. Rodziców (opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym zwalnia się z miesięcznej opłaty stałej na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

11.1. punkt uchylony

11.2  Dyrektor obniża opłatę stałą w przypadku  nieobecności dziecka odpowiednio do czasu           trwania  nieobecności na podstawie obowiązującej  Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

11.3. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa o świadczeniu usług zawarta            pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami).

12. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. W miarę możliwości placówki i potrzeb środowiska zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone.

13. Liczba dzieci obecnych w oddziałach nie może przekraczać 25.

14. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.  

14.1. W grupie dzieci 3 – letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która  współdziała z              nauczycielem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i opieki dziećmi.

15. Dla zapewnienia skutecznej pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 6
16. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę.      

16.1. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod        wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie        alkoholu,  pracownicy przedszkola zatrzymują dziecko w przedszkolu        powiadamiają o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych lub braku       drugiego rodzica powiadamiają Policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby,        co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

17. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg podstaw programowych wychowania w przedszkolu wybranych z zestawu programów wychowania w przedszkolu. Decyzję w sprawie wyboru odpowiedniego programu pracy podejmuje nauczyciel. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 
18. Przedszkole organizuje w ciągu roku szkolnego trzy stałe spotkania z rodzicami, tzw. "zajęcia otwarte"  oraz inne w przypadku zaistniałych potrzeb.

19. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Rada Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

20. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe wynikające z bieżących potrzeb. Propozycję w tym zakresie przedstawia wice d/s przedszkola ogółowi rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

21.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia i teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

21.1.   Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym,         sprzęt  dostosowany jest do potrzeb i możliwości małych dzieci. Wszystkie wyjścia z              ogrodu powinny być zabezpieczone

22. Dyrektor Zespołu po uprzednim zebraniu informacji od rodziców, może odwołać zajęcia w przedszkolu w danym dniu, jeżeli rodzice zadeklarują na ten dzień obecność mniej niż pięciorga dzieci. W przypadku zgłoszenia się do przedszkola pięciorga lub mniej dzieci, a dyrektor nie odwołał zajęć, przedszkole nie zapewnia wyżywienia.
 7
23. Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki, należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci. Wyjścia należy zgłosić dyrektorowi, lub w razie jego nieobecności na terenie placówki wicedyrektorowi d/s. przedszkola i wpisać do Księgi Wyjść.

24. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie  poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie dziecka.

25. Rodzic ma obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka
26. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej pielęgniarskiej np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje, podawanie lekarstw itp.)

27. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi. a. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. b. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny ( np. mleko, kakao, orzechy..) c. w wyjątkowych sytuacjach ( całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola. d. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem   
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 5
 
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 
1. Nauczyciel.

1.1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci od momentu przekazania dziecka przez rodzica, do momentu oddania dziecka rodzicowi  
 8
       ( opiekunowi, osobie upoważnionej przez rodziców ).

1.2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami

1.3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony kierownictwa Zespołu oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i innych instytucji oświatowych i naukowych

1.4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

1.5. Zadaniem nauczyciela jest utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka w celu:
 
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci

c) włączenia ich w działalność przedszkola

1.6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo schodzenia i rozchodzenia się dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący. Nauczyciel przekazujący dzieci informuje nauczyciela dyżurującego o ilości przekazanych dzieci.

1.7.      a) Zajęcia dodatkowe prowadzone są  przez nauczycieli ( instruktorów ) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi zgodnie z rozporządzeniem MEN.     

b) Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do przyprowadzenia dzieci          uczęszczających na zajęcia i przekazania ich nauczycielowi w grupie. Podczas prowadzenia           zajęć  dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba prowadząca          zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych prowadzonych z całą grupą           odpowiada nauczyciel prowadzący i nauczyciel danej grupy.

1.8. Pracownicy administracyjno – obsługowi przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo        dzieci zgodnie z zakresem obowiązków.

1.9. Nauczyciel nie jest uprawniony do podawania leków i stosowania zabiegów lekarskich.
 
2. Wicedyrektor d/s przedszkola.

2.1. Pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce.

2.2. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola.

2.3. Przygotowuje projekty następujących dokumentów przedszkola:
 9
a) rocznego planu pracy przedszkola w części dotyczącej działalności wychowawczoopiekuńczej, bazy materialno - technicznej, społecznej integracji przedszkola.

b) informacji o stanie przedszkola w zakresie mu przydzielonym.

2.4. Sprawuje bieżący nadzór nad pracą administracji i obsługi.

2.5. Sprawuje nadzór i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie pionu żywieniowego.

2.6. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi jej nauczycielami i ma prawo formułowania dla nich projektu oceny pracy.

2.7. Może wyrażać swoją opinię w sprawach zatrudniania i zwalniania podległych jej pracowników.

2.8. Ma prawo wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień oraz udzielanie upomnień i kar porządkowych dla podległych mu pracowników.

2.9. Odpowiada przed Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.
 
Rozdział 6
 
Wychowankowie przedszkola.

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W przypadku dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat

3. Dziecko ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

4 .Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia        dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
a. Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności.

b. Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                           w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.
 10
c. Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka).

d. Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia                        np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii   kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych. 

f.  Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:  indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę  z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych  konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,  konsultacje i terapia  w specjalistycznych instytucjach,  rozmowy z dyrektorem, g. Rodzice w sytuacji określonej w pkt. f nie podejmują współpracy w zakresie terapii  dziecka.

5 .Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach , o których mówi pkt 1      dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

1. upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;

2. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

3. wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;

4. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,;

5. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPS, PPP…);

6. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów  pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

7. podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków

8. rozwiązanie umowy o świadczeniu usług 6. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej

7. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.
 
Rozdział 7
 
Rekrutacja do Przedszkola
 
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.  a. dziecko, które przyjmowane jest  po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane  czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków.
 
2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy: a. zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-5 lat,  b. placówka dysponuje wolnymi miejscami,  c. do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.  
 11
    
3. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. 4. Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny. 5. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji. 6. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia  woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć  udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z  zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji. 7. Dzieci w wieku 6 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przypadku gdy: a. w przedszkolu prowadzony jest oddział „0”,  b. rodzice dziecka złożyli Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny,
 
 
8. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach.
 
a. I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. b. II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. c. Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje dyrektor po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna). d. Zasady i kryteria naboru w I etapie rekrutacji w danym roku szkolnym określa organ prowadzący przedszkole e. Terminy I i II etapu rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 
9. W celu przeprowadzenia II etapu rekrutacji do przedszkola dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjno –kwalifikacyjną. 10. W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wchodzi:  a. dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,  b. przedstawiciel rady rodziców,  c. przedstawiciel rady pedagogicznej. 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej określa szczegółowe zadania członków komisji. 12. Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności: a.  podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie placówki;
 12
b.  ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do placówki; c. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 
13. W II etapie rekrutacji Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna rozpatruje Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola i podejmuje decyzję zgodnie z poniższymi kryteriami. 14. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w II etapie:      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają: a. dzieci, które w I etapie rekrutacji nie zakwalifikowały się do żadnego przedszkola; b. dzieci posiadające rodzeństwo już korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej w przypadku, gdy tworzą  zespół szkolno – przedszkolny; c. dzieci znajdujące się w szczególnej sytuacji rodzinno-bytowej.
 
15. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza swoją decyzję poprzez wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na tablicy ogłoszeń w placówce
 
 
16. W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do dyrektora placówki, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych. 17. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.  18. Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania  jest ostateczna.  
 
19. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola w procesie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia do dyrektora placówki podania o przyjęcie dziecka na zwolnione miejsce.

20. Przyjęcie dziecka do przedszkola z listy rezerwowej odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w placówce w danej grupie wiekowej.

21. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.
 
22. Nie podpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola oraz Umowy o świadczeniu usług jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.      
 
 
CZĘŚĆ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13
3. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 4. Ujednolicony tekst statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016 r.  
 

Pliki do pobrania